ส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน วันที่ เวลา สถานะ
CP Medical 15 คน 2019-10-02 08.00-16.00 จองเรียบร้อยแล้ว