ส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน วันที่ เวลา สถานะ
 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน :* 
ชื่อผู้ประสาน :*  เบอร์ติดต่อ :*  
วันที่มาดูงาน :*  เวลา :  จำนวน :*  คน ( จำนวนผู้มาดูงานได้ไม่เกิน 50 คน )
ชนิดอาหาร :*  อาหารปกติ คน
  อาหารมังสวิรัติ คน
  อาหารอิสลาม คน
หมายเหตุ :  
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลสมุทรปราการ
1.การศึกษาดูงานสำหรับหน่วยงานเอกชน อัตราไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/กลุ่ม/วัน หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท/คน/วัน แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน
2.การศึกษาดูงานสำหรับหน่วยงานราชการ อัตรา 200 บาท/คน/วัน
3.ค่าสนับสนุนสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ อัตรา 1,000 บาท/วัน
4.ค่าสนับสนุนวิทยากรแล้วแต่สมควร
5.กรณีอื่นๆที่นอกเหนือจากข้อกำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ยอมรับเงื่อนไข
 
*ผู้ประสานงานโรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสาวรัชดาพร ช่างเหล็ก หมายเลขโทรศัพท์ 09-5871-9880