ส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน วันที่ เวลา สถานะ
โรงพยาบาลขอนแก่น 17 คน 2019-09-18 08.00-16.00 รอการยืนยัน