ส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน วันที่ เวลา สถานะ
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 10 คน 2019-09-25 13.00-16.00 รอการยืนยัน